අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ අපූරු මතකයක්

කැන්ටන් ප්‍රදර්ශනයේ සිට, අපගේ කර්මාන්ත ශාලාවට බොහෝ පාරිභෝගිකයින් පැමිණ ඇත.ඔබගේ විශ්වාසයට සහ සහයෝගයට බොහෝම ස්තුතියි.විදුලිබල සැපයුමේ ගුණාත්මකභාවය අපි දිගටම සහතික කරමු.මෙන්න අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ අපගේ ඡායාරූප.ඔබ සමඟ අපූරු මතකයක් තිබීම ගැන අපි සතුටු වෙමු:

ඒ

q

s

ඒ

ඒ


පසු කාලය: දෙසැම්බර්-11-2023